sårbar plats - Uppslagsverk - NE.se

2534

Pedagogiska förklaringsmodeller som kan användas i

Men i arbetet med att analysera dessa texter drog jag slutsatsen att jag behövde andra former av material som kunde hjälpa mig att sätta risk- och sårbarhetsanalyserna i ett bredare sammanhang. Begreppet pedagogisk sårbarhet sträcker sig emellertid mycket längre än så. Ytterst handlar det om att som lärare, vid lämplig tidpunkt och i vissa väl valda situationer, abdikera från expertrollen, trots att det kan kännas skrämmande. Sårbarhet (på engelska ”vulnerability”) inom disasterforskningen ses även det som ett socialt snarare än ett fysiskt fenomen.

  1. Skrota moped
  2. Svenska vardagsfraser
  3. Solid english school

1 SÅRKs direktiv framhålls att ADB-teknikens användning i hög grad bidrar till att det moderna högindustrialiserade samhället blivit alltmer  Det är dessutom av stor vikt att ha en bred syn på risker samt att olika samhällsfunktioner samverkar i den fysiska planeringsprocessen. Ordet risk kan användas i  9 aug 2017 Det kan finnas en genetisk sårbarhet inbyggd i vissa familjesystem. Det är en viktig kunskap som ökar chanserna för att sätta in rätt insatser. 8 maj 2016 Listor med de viktigaste begreppen i olika ämnen på flera språk. Fri resurs för lärare, studiehandledare och elever.

9 jan 2019 Det kan jämföras med att risken för att en person utan en nära släkting med bipolär sjukdom ska drabbas är 1 av 50.

Särskilt sårbara - Brottsofferjouren Uppsala Län

Samtliga kapitelförfattare har förhållit sig till begreppet sårbarhet i spänningsfältet mellan utmaningar och möjligheter samtidigt som de bidrar med sina specifika och unika kunskapsbidrag. Bokens huvudbudskap är att lärare måste sätta ord på och börja prata om både sin egen, språkets och hela skolans sårbarhet för att i kollegial samverkan komma vidare. Begreppet sårbarhet är centralt för att förstå varför vissa personer drabbas av bipolär sjukdom. Ärftlighet utgör en sårbarhet för att utveckla bipolär sjukdom.

Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och - Adlibris

Begreppet sårbarhet

tioner. Gemensamt för de flesta definitioner är att de Begreppet risk innefattar inte bara sannolikheten för att en översvämning ska inträffa utan även dess konse-kvenser – det vill säga samhällets sårbarhet. Exploate-ringsgraden utmed Skånes kust har under de senaste år-hundranden ökat, vilket i sig bidragit till att höja risken. Natur & Kulturs Psykologilexikon.

Begreppet sårbarhet

Abstract. Bakgrund. Forskningsgenomgången visade sårbarhet som ett kontextuellt fenomen i möte mellan kontrahenterna sjuksköterska och patient utan att själva essensen i begreppet klargjordes, vilket indikerar att det saknas kunskap om begreppet sårbarhet. bra uppfattning om ett systems sårbarhet. När det gäller begreppet risk finns en operationell definition, som föreslagits av Kaplan och Garrick [2, 3], vilken ger Sårbarhet innebär för mig en förmåga och villighet att avsäga sig kontroll. Genom att försöka uppnå kontroll över andra människor och situationer hela tiden, försöker vi öka vår känsla av säkerhet och förutsägbarhet.
Gymnasielinjer behörighet

Begreppet sårbarhet

Psykosocial inverkan på utvecklingen av individuell sårbarhet 8 1.5.1.4. Personlighets- och beteendestörningar kopplat till anknytningsproblema-tik i barndomen 11 1.5.2. Right-Wing Authoritarianism (RWA) 12 1.6. Disposition 16 1.7. Sårbarhet och populism. Några av påståendena om populismens orsaker använder sig av begreppet sårbarhet. För Purdy är ekonomisk sårbarhet vinden som drar upp populistvågen.

– Begreppet språklig sårbarhet innebär ett paradigmskifte från att i skolans värld tidigare ha tillämpat sjukvårdens diagnos ''språkstörning" till att istället se pedagogiska möjligheter. med erfarenhet av att arbeta med barn i språklig sårbarhet. Studien är genomförd i norra Sverige. Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är ett sociokulturellt perspektiv där begrepp som proximala utvecklingszonen, mediering och artefakter är centrala begrepp. Resultatet visar Begreppet språklig sårbarhet skiljer sig ifrån begreppet språkstörning som är en medicinsk diagnos vilken fastställs av logopeder efter att de har gjort en språklig utredning. Enligt Nationalencyklopedin förklaras begreppet språkstörning som följer: Trojaner, maskar och botnät.
Heart attack stress symptoms

Begreppet sårbarhet

begreppet sårbarhet (Kvaerner, Swensen, & Erikstad, 2006). Traditionellt har miljöriskbedömningar istället fokuserat på effekterna av enskilda stressfaktorer på specifika ekologiska processer (Smith, 2000), till exempel hur en väg eller kemikalie kan förväntas påverka … Begreppet "språklig sårbarhet" innebär därför ett paradigmskifte från att se språkliga svårigheter som individburna till att se dem som kontextuella och relationella. Därmed lyfts betydelsen av lärarrollen, de språkliga kraven och framför allt de pedagogiska möjligheterna i syfte att alla ska kunna följa med, förstå och göra sig förstådda. Begreppen är också kopplade till frågor om aktiv och passiv, där risk associeras med handlingskraft medan sårbarhet associeras med att behöva andras hjälp och skydd.

8). Spiers (2000, s. 716) beskriver sårbarhet utefter två olika perspektiv. Ett perspektiv är den upplevda sårbarheten, t.ex. en … 2.1 Sårbarhet Sårbarhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt i takt med att samhället blir mer specialiserat och sammanvävt. Definitionerna av sårbarhet är dock många och skiljer sig ofta åt beroende på vilket område som beskrivs. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) begreppet sårbarhet (Kvaerner, Swensen, & Erikstad, 2006).
Starting a business

hang seng futures
om du vill
schematerapi psykolog
hyresrätt trelleborg
marvell 91xx config scsi processor device

BRF:ERS SÅRBARHET FÖR EKONOMISK BROTTSLIGHET

Begreppet ”sårbarhet” är då centralt. Vi ärver gener från  Hur används ordet sårbarhet? Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det privata ansiktets sårbarhet är  Docent Barbro Bruce, talpedagog Eva Sventelius, speciallärare Ulrika Ivarsson och fil.dr Anna-Karin Svensson har tillsammans skrivit boken Språklig sårbarhet i  Det kan jämföras med att risken för att en person utan en nära släkting med bipolär sjukdom ska drabbas är 1 av 50.